จัดกิจกรรมรณรงค์ “ การให้ทานถูกวิธี ลดวิธีการขอทาน”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับนางสาวรัชนี พวงมาลี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ “ การให้ทานถูกวิธี ลดวิธีการขอทาน” โดยจะมีการจัดระเบียบคนขอทาน คนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ในงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานี และกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]