ตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานหรือบริการในสถานประกอบการ

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ สปคม.สฎ. ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจาก กอ.รมน.จ.สฎ/ตม.จว.สฎ/กองร้อย อส.จ.สฎ 1 /รง.จ.สฎ/สจจ.สฎ/สพร.11 สฎ/สสค.สฎ /สปส.สฏ. และ ศปข.8 เพื่อดำเนินการตรวจแรงงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือบริการในพื้นที่อำทั้งสิ้น 175 คน สัญชาติไทย ลาว และเมียนมา อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 บริษัท แรงงานจำนวนผลการตรวจสถานประกอบการฯ
ไม่พบการบังคับใช้แรงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตามภารกิจของแต่ละ หน่วยงาน ได้แก่ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างต้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ใซเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ร.ข.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ก.ศ. 2551 มาตรการการเคลียนย้ายแรงงานต่างต้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวร้อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]