ติดตามให้คำแนะนำ แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 6-7 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในการดูแลเด็กและปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]