ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ มอบเงินทุนกู้ยืมปร ะกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมเละความมั่นคงของมนุษย์ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2565 จำนวน 24 ราย รวมเป็นเงิน 718,490 บาท โดยมอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินเละบัญชี กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ดำเนินการ ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคลณ สำนักงานพัฒนาสังคมเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]