ทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23-24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 78,716 บาท เพื่อนำไปจัดบริการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในระดับพื้นที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]