ทำสัญญาเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำสัญญาเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 1 โครงการ ของชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล จำนวน 48,700.-บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]