ทำสัญญาและจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามในสัญญาและจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่องค์กร จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่ เป็นเงิน 416,350.- บาท โครงการจิตเวช ฟื้นฟู แก้ปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคโควิด 19 เป็นเงิน 49,915.- บาท และโครงการการทำลูกประคบสมุนไพร เป็นเงิน 25,380.-บาท รวมทั้งสิ้น 491,645.-บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]