ทีมสหวิชาชีพร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพุนพิน สนง.แรงงาน จ.สฎ สนง.จ้ดหางาน จ.สฎ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สฎ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง จ.สฎ และล่ามแปลภาษาเมียนมาร์ ณ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทีมสหวิชาชีพเห็นชอบร่วมกันว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และไม่เป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งปรากฏความผิดเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ทั้งนี้จะดำเนินการตามกฏหมายและผลักดันกลับภูมิลำเนาต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]