นิเทศติดตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมนิเทศติดตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและรายงานการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]