บรรยาย เพิ่มองค์ความรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เช้าร่วมบรรยาย เพิ่มองค์ความรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความร่วมมือในทุกด้าน และพัฒนาบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุเป็นที่ปรึกษาและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนได้ ณ สโมสรรวมใจ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]