บรรยายเพิ่มองค์ความรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมบรรยายเพิ่มองค์ความรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) เกิดพื้นที่นำร่องขับเคลื่อนกลไกการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]