บรรยายให้ความรู้เรื่อง สวัสดิการและสิทธิผู้สูงอายุจากภาครัฐตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุตำบลคลองฉนาก

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสังเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและสิทธิผู้สูงอายุจากภาครัฐ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]