ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

เรื่อง นโยบายมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]