ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรายการสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]