ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2566 เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตรวมทั้งสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]