ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

1.คู่มือเทคนิคการให้บริการ

2.คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]