ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

เรื่อง สถานการณ์ทางสังคมกลุ่มเปราะบาง และทิศทางแนวโน้มการทำงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]