ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]