ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพิ่มเพื่อน (Add friends) ในระบบ Line official Account : ESS Help Me

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (EMERGENCY SOCIAL SERVICES : ESS THAILAND หรือ ESS HELP ME) “ปักหมุด หยุดเหตุ” เพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม แก่ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,978 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]