ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.พังงา

เรื่อง การขอยื่นรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]