ประชุมกองเลขานุการและผู้ที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมกองเลขานุการและผู้ที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัด เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 5 ปี รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]