ประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการคัดเลือกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและสมควรได้รับรางวัลในด้านต่างๆ จำนวน 8 ด้านๆ ละ 1 รางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อาคารหลังเก่า) โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]