ประชุมการติดตามฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ในมิติงบประมาณ

  วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการติดตามฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ในมิติงบประมาณ เพื่อรายงานสรุปข้อมูลตามภารกิจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีพลเอก ซาตอุดม ติตถะสิริ (สว.) ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]