ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัด พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จัดการประชุมขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัด พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]