ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2566

   วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม
วาระการประชุม
1.ทบทวนและซักซ้อมแนวทาง/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.ทบทวนการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3.กลุ่มนโยบายและวิชาการรวบรวมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
4.ทบทวนคำสั่งการแบ่งพื้นที่อำเภอในการปฏิบัติงานสมุดพกครอบครัวและศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]