ประชุมคณะกรรมการการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาและเห็นชอบให้การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ จำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]