ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ งวดที่ ๓,๖,๗.,๑๘,๑๙ และงวดที่ ๒๓ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรายการสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น ๒ และลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]