ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านนาสาร

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญของเศรษกิจพอเพียงอำภอบ้านนาสาร (จพอง) ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร เพื่อประชุมการจัดทำพัฒนา/ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนป้าหมาย จำนวน 280 ครัวเรือน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนา/ช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนตามสภาพปัญหา 5 มิติ (ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ด้านการศึกษา ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ) นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมละกวามมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]