ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์ โดยวิธีขายทอดตลาด เพื่อพิจารณาประเมินราคากลางของพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยงานพัสดุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์ โดยวิธีขายทอดตลาด เพื่อพิจารณาประเมินราคากลางของพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 26 รายการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และนายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]