ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ซึ่งมีผู้เสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 คน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คน เสนอให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]