ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญภายในจังหวัดห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 5 โดย นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]