ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และพิจารณามาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]