ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช (วาตภัย) และพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยด้านการดำรงชีพ (วาตภัยและคลื่นลมแรง) ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน รวมจำนวน 9 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]