ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นประธานในการประชุม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]