ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565

 วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการ  ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]