ประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]