ประชุมคณะทำงานประเมินการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ศปก.จ.สฎ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet) เพื่อสรุปการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ทบทวนช้อมูลศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกลุ่ม A/B พร้อมข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ และการบันทึกข้อมูลครั่วเรือนเปราะบางในระบบ MSO Logbook ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]