ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทบทวนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ปรับเปลี่ยนคำสั่งคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง และยกร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]