ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎรีธานี ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎรีธานี ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2565 จำนวน 6 โครงการ พิจารณาโครงการตามแผ่นพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ พิจารณากรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 12 แห่ง พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ (เงินกู้สามัญ จำนวน 107 ราย พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาตของเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (เงินกู้ฉุกเฉิน) จำนวน 11 ราย พิจารณาเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน จำนวน 2 ราย สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]