ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30-15.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จดทะเปียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 15 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]