ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม และ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 11 ครอบครัว ดังนี้

  • กรณีผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการทดลองเลี้ยงดู จำนวน 3 ครอบครัว
  • กรณีผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผ่านการทดลองเลี้ยงดูไม่น้อยกว่าหกเดือน จำนวน 8 ครอบครัว

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]