ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โดยมติที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นสนับสนุน
ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กรายบุคคล จำนวน 4 ครอบครัว เด็ก 12 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 70,500 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]