ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 781,100.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]