ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนุกรรมการฯ และเลขานุการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]