ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 มีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โดยมติที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น สนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กรายบุคคล จำนวน 4 ครอบครัว เด็ก จำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]