ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงาน
1.สถานการณ์ด้านครอบครัวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.ผลการจัดงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565
3.ผลการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565
4.ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]