ประชุมชักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้อำนวยการกองกลาง สป.พม. กล่าวเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]