ประชุมชักซ้อมแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลผ่านระบบประชุมทางไกล (Video-Conference) โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]