ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ใน 26 จังหวัดนำร่อง)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ใน 26 จังหวัดนำร่อง) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และมีการบรรยาย เรื่องการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล : ยกระดับการทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรม ณ จุดเดียว โดยนายธนชัย อาจหาญ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]