ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้ง 4/2566 ร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการใช้กระถางประดิษฐ์ คิดทำปุ๋ย ลุยเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 48,700.-บาท ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนเสรีพล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]